Bell

Student Registration

 

DOC FLYER

 

 

Valle Lindo School District is a California’s School District of Choice. Any parent or guardian who does not live within Valle Lindo School District boundaries and is interested in having their child attend New Temple Elementary School or Dean L. Shively Middle School may do so and will not be required to be released from their district of residence if they apply for, and are accepted to, our District of Choice program. 2022-23 District of Choice applications MUST be completed and submitted to the Valle Lindo School District between October 20, 2021 and December 31,  2021.

CLICK HERE TO APPLY


El Distrito Escolar de Valle Lindo es un Distrito Escolar de Elección de California. Cualquier padre o tutor que no viva dentro de los límites del Distrito Escolar de Valle Lindo y esté interesado en que su hijo asista a la Escuela Primaria New Temple o a la Escuela Intermedia Dean L.Shively puede hacerlo y no se le requerirá que sea liberado de su distrito de residencia si solicitan y son aceptados en nuestro programa de Distrito de Elección. 2022-23 Las solicitudes del Distrito de Elección DEBEN completarse y enviarse al Distrito Escolar de Valle Lindo entre el 20 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

HAGA CLIC AQUÍ PARA APLICAR


Học khu Valle Lindo là một Học khu Lựa chọn của California. Bất kỳ phụ huynh hoặc người giám hộ nào không sống trong ranh giới của Học khu Valle Lindo và muốn cho con mình theo học tại Trường Tiểu học New Temple hoặc Trường Trung học Dean L. Shively có thể làm như vậy và sẽ không bị yêu cầu rời khỏi khu vực cư trú của họ nếu họ đăng ký và được chấp nhận vào chương trình Học khu Lựa chọn của chúng tôi. Các đơn đăng ký của Học khu 2022-23 PHẢI được hoàn thành và nộp cho Học khu Valle Lindo trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ


Valle Lindo 学区是加州的首选学区。任何不住在 Valle Lindo 学区范围内并且有兴趣让他们的孩子就读 New Temple 小学或 Dean L. Shively 中学的父母或监护人都可以这样做,并且在以下情况下不会被要求从他们的居住区释放他们申请并被我们的 District of Choice 计划接受。 2022-23 学区选择申请必须在 2021 年 10 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日期间完成并提交给 Valle Lindo 学区。
 

 

To register for the current 2021-2022 school year please contact the school office.

 

New Temple Elementary (TK-4th)

626-580-0692 x201

 

Dean L. Shively Middle School (5-8th)

626-580-0610 x113

           

 

Tdap vaccine for 7th grade (Flyer)
Physical Exam for 1st grade only (Form)
Dental screening for Kindergarten only (Form)