Bell
District » District of Choice 2024-2025

District of Choice 2024-2025

The Valle Lindo School District is now accepting applications for 2024-2025 District of Choice. Submit your application to enroll your student! Please complete ONE application PER STUDENT. APPLY TODAY! Make Valle Lindo School District the next step in your child's education. If you currently live outside of the Valle Lindo School District complete this application and your student can attend New Temple Elementary and Dean L. Shively Middle School no permit needed. Applications will be accepted now through December 31, 2023. If you have any questions regarding this application please contact 626-228-8440.
 
El Distrito Escolar de Valle Lindo ahora está aceptando solicitudes para el Distrito de Elección 2024-2025. ¡Envíe su solicitud para inscribir a su estudiante! Por favor complete UNA solicitud POR ESTUDIANTE. ¡APLICA HOY! Haga del Distrito Escolar Valle Lindo el siguiente paso en la educación de su hijo. Si actualmente vive fuera del Distrito Escolar de Valle Lindo, complete esta solicitud y su estudiante podrá asistir a New Temple Elementary y Dean L. Shively Middle School sin necesidad de permiso. Se aceptarán solicitudes desde ahora hasta el 31 de diciembre de 2023. Si tiene alguna pregunta sobre esta solicitud, comuníquese al 626-228-8440.
 
Học khu Valle Lindo hiện đang nhận đơn đăng ký cho Học khu Lựa chọn 2024-2025. Gửi đơn đăng ký của bạn để ghi danh cho sinh viên của bạn! Vui lòng hoàn thành MỘT đơn đăng ký CHO MỖI SINH VIÊN. ÁP DỤNG NGAY HÔM NAY! Hãy biến Học khu Valle Lindo thành bước tiếp theo trong quá trình giáo dục con bạn. Nếu bạn hiện đang sống bên ngoài Học khu Valle Lindo, hãy hoàn thành đơn đăng ký này và học sinh của bạn có thể theo học tại Trường Tiểu học New Temple và Trường Trung học Cơ sở Dean L. Shively mà không cần giấy phép. Đơn đăng ký sẽ được chấp nhận từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến đơn đăng ký này, vui lòng liên hệ theo số 626-228-8440.
 
Valle Lindo 學區現已接受 2024-2025 年優選學區的申請。 提交您的申請來註冊您的學生! 請每位學生填寫一份申請書。 立即申請! 讓 Valle Lindo 學區成為您孩子教育的下一步。 如果您目前住在 Valle Lindo 學區之外,請填寫此申請,您的學生可以就讀 New Temple 小學和 Dean L. Shiively 中學,無需許可證。 申請截止日期為 2023 年 12 月 31 日。如果您對此申請有任何疑問,請聯絡 626-228-8440。